За нас

Повеќе за проектот…

Со овој проект се стремиме да ги охрабриме младите фармери со тоа што ќе ги обучиме како да користат нови техники и методи за стекнување самодоверба и чувство на корисност што ќе ги доведе до активни граѓани во нивната заедница.

Истовремено сакаме да го воведеме и промовираме агро-претприемништвото и зелените бизниси кај младите фармери како продуктивен и креативен начин за наоѓање вработување или самовработување.

Нашата целна група се земјоделци на возраст од 18-34 години како и студенти од земјоделски факултет на возраст од 23-29 години кои се невработени дипломирани млади луѓе кои сакаат да научат нови техники за да се самовработат. Дел од нив ќе бидат млади со помалку можности соочени со географски или економски пречки.

Еден од специфичните приоритети на стратешките партнерства во областа на образованието, обуката и младите, со акцент на младите, е промовирање на зајакнување, учество и активно граѓанство.

Со овој проект сакаме да создадеме стратегии и методи за ефективно зајакнување и мотивација на младите земјоделци да започнат еколошки креативни иницијативи, да го изразат своето мислење, да бидат активни граѓани и да влијаат врз локалните и регионалните носители на одлуки за создавање здрава животна средина и подобар животен стил.

Работејќи заедно со нашите партнери и акционери, ќе создадеме ефективни и интерактивни наставни програми за обука за младите фармери. Со желба да се поттикне поширокото истражување на територијата на постоечките техники и искуства, применливи за започнување зелени бизниси, неопходно е да се работи на транснационално ниво.

Истовремено ќе научат како да добиваат државни дозволи, со други зборови ќе добијат информации и насоки како да го претворат ова знаење и практична креативност во зелена и агро-бизнис.

ИНФОРМИРАЈ СЕ

Биди во тек со сите активни повици за поддршка на твојот бизнис

ЕДУЦИРАЈ СЕ

Пристапот до едукативни материјали ќе ти помогне за развој на твојот бизнис

КРЕИРАЈ БИЗНИС ПЛАН

Максимално искористи го и соодветно монетизирај го сопствениот потенцијал.

ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ 

Проектот има намера да ги произведе следните интелектуални резултати:

РЕЗУЛТАТ БРОЈ 1

ОБУКА ЗА НОВИ ТЕХНИКИ

РЕЗУЛТАТ БРОЈ 2

ИНТЕРАКТИВНА ВЕБ-ПЛАТФОРМА ЗА Е-УЧЕЊЕ, КРЕАТИВНОСТ И СПОДЕЛУВАЊЕ НА ИСКУСТВА

Очекувани влијанија

Влијанија врз поединци кои учествуваат во проектот: 

 • зголемен капацитет,
 • професионализам и квалитет во подготовката и имплементацијата на ЕУ и меѓународни проекти,
 • меѓународна соработка,
 • компетенции за креирање на професионални и ефективни наставни програми и програми за обука.

Влијанија врз млади земјоделци и релевантни чинители: 

 • подигнување на нивната свест за еколошки прашања,
 • промена на начинот на размислување и дејствување,
 • поактивно учество во општеството,
 • зголемено чувство за иницијатива и претприемништво,
 • особено интерес за зелено и агро-претприемништво,
 • подобар животен стандард,
 • создавање вработувања и помала стапка на невработеност кај младите.

Погледнете фотографии од нашата галерија